Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

V Bieg Agrobex Zalasewska Piątka Swarzędz

17 września 2017 @ 10:00 - 12:00

Zapraszamy na bieg zaliczany do AGROBEX – Przestrzeń dopasowana do Ciebie Cykl 5/5. Patronat nad biegiem sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Pan Marian Szkudlarek. Trasa wiedzie malowniczymi leśnymi terenami przez dwa specjalnie wybudowane drewniane mostki. Start i meta przy Szkole Podstawowej w Zalasewie. Uwaga! Limit startujących wynosi 250 osób!

Link do formularza zgłoszeniowego:
https://plus-timing.pl/zgloszenia/bieg_agrobex_zalasewska_piatka-zalasewo-2017

Link do listy startowej:
https://plus-timing.pl/zgloszenia/bieg_agrobex_zalasewska_piatka-zalasewo-2017/lista_startowa.php
————————————————————————————————
REGULAMIN

V Bieg „AGROBEX Zalasewska Piątka Swarzędz”
Pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Mariana Szkudlarka. Bieg zaliczany jest do „Agrobex Cykl Biegów 5/5″ Sezon 2016/2017
Projekt „Biegaj i zwiedzaj!”

1. Cel imprezy:

– popularyzacja biegania jako formy czynnego i rodzinnego wypoczynku,
– promocja walorów turystycznych miasta i gminy Swarzędz,
– integracja środowiska biegaczy i społeczności lokalnej, Powiatu Poznańskiego i Wielkopolski,
– propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Swarzędz,
– krzewienie zasad poszanowania środowiska naturalnego.

2. Organizator:
AGROBEX Sp. z o.o., WSZYSTKOOBIEGANIU.PL
Kontakt: info@wszystkoobieganiu.com.pl

3. Termin i miejsce zawodów:
Swarzędz – Zalasewo, 17.09.2017 r. (niedziela)
start: godz. 10.00
Biuro zawodów w Szkole Podstawowej w Swarzędzu – Zalasewie, ul. Jana Heweliusza 26, 62-020 Zalasewo, (dojazd ulicą Planetarną) – www.spzalasewo.pl.
Biuro zawodów czynne w niedzielę, 17.09.2017 r. w godz. 8.00 – 9.30

UWAGA! Limit zawodników wynosi 250 osób. Numery nadawane będą osobom, które dokonają prawidłowej rejestracji i opłaty startowej. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania dodatkową pulą miejsc.

4. Trasa:
– start i meta Biegu znajduje się przy Szkole Podstawowej w Zalasewie, ul. Heweliusza 26, 62 – 020 Zalasewo,
– nawierzchnia: drogi polne i dukty leśne (ok. 80 proc.),
– dystans 5 km.

5. Zgłoszenia:
– zgłoszenia i opłaty startowe do Biegu przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną w panelu zgłoszeniowym Plus Timing na stronach: www.wszystkoobieganiu.pl, www.agrobex.pl oraz w social media do dnia 13.09.2017 r. do godz. 24.00,
– w przypadku wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc Organizator zakończy zapisy,
– wydawanie numerów startowych w dniu zawodów w godz. 8.00 – 9.30,
– Organizator pobiera opłatę startową w wysokości 20 zł. Zgłoszenie ukaże się na liście startowej po akceptacji Regulaminu i dokonaniu oplaty startowej.

6. Warunki uczestnictwa w V Biegu „Agrobex Zalasewska Piątka”:
– limit czasu na pokonanie trasy biegu wynosi 60 minut, Zawodnicy, którzy po upływie 60 minut nie dotrą do mety zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Zawodnicy tacy nie będą klasyfikowani,
– nie ma podziału na kategorie wiekowe,
– podstawą odbioru pakietu startowego z numerem startowym jest podpisana przez zawodnika Karta Zgłoszeniowa, dokonanie opłaty startowej oraz okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku zawodników, którzy nie ukończyli 18 roku życia do odbioru pakietu startowego konieczne jest wypełnienie warunków określonych w Regulaminie,
– wskazane jest, by uczestnik posiadał orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu,
– zawodnicy startują na własną odpowiedzialność na podstawie podpisanego oświadczenia,
– w biegu mogą uczestniczyć osoby, które w dniu zawodów mają 16 lat (decyduje rok urodzenia). W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika dla celów organizacji i przeprowadzenia Biegu oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika. – warunkiem uczestnictwa w biegu osób, które nie ukończyły 18 roku życia jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów.

7. Względy bezpieczeństwa i zasady Fair Play:
– ze względów bezpieczeństwa zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach i wózkach oraz ze zwierzętami,
– niedozwolony jest także bieg z wózkami dziecięcymi,
– zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą stwarzać zagrożenie dla innych uczestników oraz zaśmiecać trasę i jej otoczenie,
– zabrania się udziału w zawodach osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających i środków dopingujących pod karą dyskwalifikacji dożywotniej w imprezach Organizatora oraz poinformowania odpowiednich organów i instytucji,
– uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa, w szczególności zasad Fair Play oraz niniejszego Regulaminu,
– Organizator zaleca uczestnikom zawodów wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.

8. Klasyfikacja V Biegu „Agrobex Zalasewska Piątka”:
– bieg będzie rozgrywany w kategorii open kobiet i kategorii open mężczyzn,
– nagrody rzeczowe i puchary dla pierwszych trzech kobiet i pierwszych trzech mężczyzn,
– puchary Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz dla najszybszej mieszkanki i najszybszego mieszkańca Gminy Swarzędz,
– nagroda rzeczowa dla naszybszej zawodniczki Nordic Walking,
– nagroda rzeczowa dla naszybszego zawodnika Nordic Walking,
– wszyscy zawodnicy, którzy zostaną sklasyfikowani na mecie, otrzymają pamiątkowe medale,
– Organizator przewiduje niespodzianki od Partnerów,
– po biegu Organizator zapewnia uczestnikom napój oraz poczęstunek.

9. Uczestnictwo w „Agrobex Cykl Biegów 5/5” w sezonie 2016/2017:
– podstawą sklasyfikowania w Cyklu jest ukończenie zgodnie z Regulaminem trzech spośród pięciu biegów zaliczanych do „Agrobex Cykl Biegów 5/5” sezon 2016/2017. Do klasyfikacji będzię brana suma czasów netto uzyskanych w trzech startach Cyklu,
– osoby, które ukończą cztery lub pięć biegów w ramach Cyklu, sklasyfikowane zostaną na podstawie trzech najlepszych czasów netto uzyskanych w biegach zaliczanych do „Agrobex Cykl Biegów 5/5” sezon 2016/2017.

10. Klasyfikacja w „Agrobex Cykl Biegów 5/5” w sezonie 2016/2017:
– zawodniczki i zawodnicy zostaną sklasyfikowani po ukończeniu trzech z pięciu biegów w ramach Cyklu (zgodnie z pkt. 9 Regulaminu) w następujących kategoriach wiekowych:
kobiety: K14 (14-15, K16 (16-19 lat),K20 (20-29), K3 (30-39), K40 (40–49), K50 (50–59), K60+ (od 60 lat);
mężczyźni: M14 (14-15), M16 (16-19 lat), M20 (20-29), M30 (30-39), M40 (40-49), M50 (50-59), M60+ (od 60 lat).
– Klasyfikacja Nordic Walking – kobiety (pierwsze trzy miejsca open), mężczyźni (pierwsze trzy miejsca open).
– Uroczystość zakończenia „Agrobex Cykl Biegów 5/5” nastąpi podczas ceremonii dekoracji po zakończeniu V Biegu „Agrobex Zalasewska Piątka”.

11. Depozyt i zaplecze sanitarne:
– dostęp do toalet i depozytu w Szkole Podstawowej w Zalasewie przy ul. Planetarnej.
– rzeczy z depozytu można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę. Uwaga! Osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność i Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.

12. Ochrona danych osobowych:
– dane osobowe uczestników biegów w ramach „Agrobex Cykl Biegów 5/5” będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator;
– przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. 11, w związku z udziałem w biegach zaliczanych do „Agrobex Cykl Biegów 5/5” obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości w której zamieszkuje, w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością w której zamieszkuje, na liście startowej biegów oraz w wynikach zawodów publikowanych w internecie i w miejscu rozgrywania biegów zaliczanych do „Agrobex Cykl Biegów 5/5”;
– uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;
– podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegach.

13. Postanowienia końcowe:
– każdy zawodnik zobowiązany jest do udziału w biegach z przypiętym z przodu numerem startowym. Zawodnicy bez numerów startowych będą usunięci z trasy przez służby porządkowe;
– wszelkie próby skrócenia trasy lub inne formy oszustwa (w tym bieg z numerem przypisanym do innej osoby) będą karane dyskwalifikacją oraz brakiem możliwości startu w kolejnych edycjach oraz innych biegach Organizatora,
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,
– przekazanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika Biegu na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję do Organizatora na adres mailowy: info@wszystkoobieganiu.pl i po otrzymaniu maila potwierdzajacego otrzymanie wycofania zgody.
– uczestnik akceptując Regulamin wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii, zapisu elektronicznego, wideo swojego wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji;
– ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora;
– pisemne protesty można składać w dniu zawodów do godziny 11.30.

Szczegóły

Data:
17 września 2017
Czas:
10:00 - 12:00
Wydarzenie kategoria:
Strona internetowa:
http://www.agrobex.pl/

Miejsce

Zalasewo.Swarzędz
62-020
Zalasewo, 62-020 PL
+ Google Map

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.