Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

VI Półmaraton Bursztynowy 2023

16 lipca @ 09:00 - 15:00

16 lipca 2023 roku w samo południe rozpoczniemy szósty w Gminie Świeszyno PÓŁMARATON BURSZTYNOWY!

Organizatorami imprezy są: Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne Orzeł Świeszyno i Klub Sportowy Dziki Koszalin.

Zawodnicy pobiegną na kilku dystansach. Koronnym dystansem imprezy będzie bieg na 21,0975 km. Poza tym odbędzie się bieg na 10,550 km oraz biegi dla młodzieży i dzieci (dystanse 200, 400 m i 800 m, 1500 m). Na trasę wystartują również zawodniczki i zawodnicy z kijkami. Dystans dla nordic walking to 10,5 km.

Zgłoszenia można dokonywać:
do 10 lipca 2023 r. do godz. 23.59

Opłata startowa w Półmaratonie Bursztynowym 2023, na dystansach: 10,5 (bieg), 21 (bieg), 10,5 (nordic walking) wynosi:
a) 30 zł – do 10 czerwca 2023 r.
b) 40 zł – do 30 czerwca 2023 r.
c) 50 zł – do 10 lipca 2023 r.
d) 80 zł – płatne w Biurze Zawodów w dniu 16 lipca 2023 r.

Opłata startowa w Półmaratonie Bursztynowym 2023, na dystansach dla dzieci i młodzieży:
a) 20 zł – do 10 lipca 2023 r.
d) 30 zł – płatne w Biurze Zawodów w dniu 16 lipca 2023 r.
Dla osób, które zechcą zakupić biegową koszulkę Orła przygotujemy przy zapisach odpowiednią opcję. Koszt koszulki – 40 zł. Koszulki będzie można zamówić do 30 czerwca 2023 r.

Dla wszystkich uczestników biegów – okolicznościowe medale, a dla najlepszych – puchary i nagrody!
Nie ma limitu czasowego – będziemy czekać, aż wszyscy uczestnicy dobiegną do mety!

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę
https://biegnijmy.pl

Wpisowe należy wpłacać na konto:
Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne ORZEŁ Świeszyno, Włoki 6, 76-024 Świeszyno
SANTANDER 45 1090 2646 0000 0001 5094 5466
z dopiskiem: PB 2023 – imię i nazwisko

W ramach pakietu startowego (dla półmaratonu, ćwierćmaratonu i nordic walking), każdy uczestnik zawodów otrzyma:
– numer startowy i agrafki,
– profesjonalne zabezpieczenie medyczne,
– wodę na punktach odświeżania,
– medal za ukończenie zawodów,
– puchary/trofea dla najlepszych na mecie (miejsca I-III – w kategorii mężczyzn i kobiet oraz w kategoriach wiekowych),
– poczęstunek po zawodach
– udział w losowaniu gadżetów na zakończenie biegu.

Trasa
– Półmaratonu – dwie pętle – jak na załączonej mapie
– Ćwierćmaratonu – jedna pętla – jak na załączonej mapie
Trasa prowadzi po leśnej szosie asfaltowych i ścieżce rowerowej (z Niedalina w kierunku Strzekęcina)

– Dzieci i młodzież – trasa na leśnej drodze asfaltowej – wyznaczona i przedstawiona zawodniczkom i zawodnikom tuż przed biegiem.

TERMIN I MIEJSCE BIEGU
1. 16 lipca 2023 r. – niedziela, godz. 9.00-11.30 – zbiórka, wydawanie numerów.
2. Start nordic walking – ok. 11.50
3. Start biegu na 10,5 km i na 21 km – ok. godz. 12.00
4. Start biegu dla dzieci 2-4 lat na 200 m – ok. 12.15
5. Start biegu dla dzieci 5-7 lat na 400 m – ok. 12.20
6. Start biegu dla dzieci 8-12 lat na 800 m – ok. 12.25
7. Start biegu dla młodzieży 13-17 lat na 1500 m – ok. 12.35

KLASYFIKACJE (miejsca I-III):
1. Kobiet – półmaraton
2. Mężczyzn – półmaraton
3. Kobiet – ćwierćmaraton
4. Mężczyzn – ćwierćmaraton
5. Kobiet – nordic walking
6. Mężczyzn – nordic walking
7. Młodzieży (dziewczyny) w wieku 13-17 lat
8. Młodzieży (chłopcy) w wieku 13-17 lat
9. Dzieci (dziewczynki) w wieku 8-12 lat
10. Dzieci (chłopcy) w wieku 8-12 lat
11. Dzieci (dziewczynki) w wieku 5-7 lat
12. Dzieci (chłopcy) w wieku 5-7 lat
13. Dzieci (dziewczynki) w wieku 2-4 lat
14. Dzieci (chłopcy) w wieku 2-4 lat

NAGRODY – PÓŁMARATON I ĆWIERĆMARATON
1. Dla wszystkich uczestników biegu – okolicznościowe odlewane medale
2. Za zajęcie miejsc I-III w każdej kategorii kobiet i mężczyzn – puchary/trofea
3. Za zajęcie miejsc I-III w kategoriach wiekowych na dystansie biegu – ćwierć- i półmaraton – puchary/trofea:
K16 – 16-29 lat (2007-1994)
K30 – 30-39 lat (1993-1984)
K40 – 40-49 lat (1983-1974)
K50 – 50-59 lat (1973-1964)
K60+ – 60 lat i więcej (1963-…)

M16 – 16-29 lat (2007-1994)
M30 – 30-39 lat (1993-1984)
M40 – 40-49 lat (1983-1974)
M50 – 50-59 lat (1973-1964)
M60+ – 60 lat i więcej (1963-…)

4. Organizator ma prawo ustanowić dodatkowe klasyfikacje i nagrody lub zmienić istniejące w zależności od hojności sponsorów

NAGRODY – DZIECI I MŁODZIEŻ
1. Dla wszystkich uczestników biegu – okolicznościowe medale oraz drobne upominki
2. Organizator ma prawo ustanowić dodatkowe klasyfikacje i nagrody lub zmienić istniejące w zależności od hojności sponsorów

BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU:
1. Bieg główny odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym (na drodze leśnej) oraz bez zamknięcia dla ruchu drogi rowerowej przy drodze wojewódzkiej 167.
2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu.
3. Zawodnicy winni stosować się do poleceń Organizatorów, Policji, Straży Pożarnej, służby porządkowej.

ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę:
www.biegnijmy.pl/zapisy
lub biurze zawodów w dniu imprezy.
2. Uczestnik zgłasza swój udział w w/w zawodach poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia.
3. W przypadku startu dzieci i młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica wyrażona w formie pisemnej.
4. Limit liczby uczestników na wszystkich dystansach: 300 osób
6. Zgłoszenia przyjmowana są 10 lipca 2023 r., do godz. 23.59.

Koszulka techniczna Orła dla osób, które zarejestrują się i dokonają opłaty do dnia 30.06.2023 r. (decyduje data wpływu środków na konto).

RÓŻNE
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Numery startowe będą w biurze zawodów, w dniu imprezy.
3. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
4. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, uszkodzone lub zniszczone.
6. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
7. Wyniki biegów będą dostępne na stronie internetowej SSK ORZEŁ www.facebook.com/ORZELSWIESZYNO
8. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz stanowi oświadczenie uczestnika o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.
2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i jego zmian.

KONTAKT
1. Strona internetowa www.facebook.com/ORZELSWIESZYNO

2. Prezes SSK Orzeł Świeszyno – Jacek Marcinkowski – tel. 601 455 496

3. Prezes KS Dziki Koszalin – Krzysztof Hamułka – tel. 502 503 899

Dane osobowe:
Dane osobowe przekazywane przez Uczestników podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne Orzeł Świeszyno, Włoki 6, 76-024 Świeszyno, NIP 4990652398, REGON 361242396, KRS 0000551589.
Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja wszystkich czynności niezbędnych dla udziału w zawodach, realizacji przez Administratora usług związanych organizacją oraz udziałem Uczestników w zawodach, publikacja wyników, list startowych, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń.
Podstawą prawną przetwarzania jest, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).
Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji usług, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności dostawcom usług IT, pomiarów wyników, druku itp.).
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikowi następujące prawa:
– prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w takim jednak wypadku, Administrator informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora obowiązków organizatora imprezy, w tym w szczególności umożliwienie Uczestnikowi startu w zawodach, pomiar wyników lub wydanie nagrody;
– prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
– prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO;
– prawo skargi do organu nadzorczego.
Dane osobowe będę przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu zawodów, a także po tym czasie jeśli będzie to niezbędne do wykonanie obowiązków przewidzianych prawem lub realizacji interesu Administratora.
Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną techniką oraz wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie z innymi obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej.

Szczegóły

Data:
16 lipca
Czas:
09:00 - 15:00
Wydarzenie kategoria:
Strona internetowa:
https://biegnijmy.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *